Tài Liệu

Công văn 2763/BYT-TCCB Quy định tiêu chuẩn đào tạo chức danh dinh dưỡng hạng III

Ngày 27/5/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 2763 / BYT-TCCB về việc quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III.

Theo đó, quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

  • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành dinh dưỡng;
  • Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc. đối với vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
  • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. sử dụng công nghệ thông tin.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 2763 / BYT-TCCB
Quy định về trình độ đào tạo bác sĩ dinh dưỡng hạng III

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Thân mến:

– Vụ Công chức – Bộ Nội vụ;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp

Bộ Y tế nhận được Công văn số 2089 / BNV-CCVC ngày 20/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Dinh dưỡng và Công văn số 1555 / BTP-KTrVB ngày 16/5. . 2022 của Bộ Tư pháp về đề nghị rà soát khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2022 / TT-BYT, Bộ Y tế có ý kiến ​​như sau:

1. Thông tư số 03/2022 / TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y. và ban hành theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 115/2020 / NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 89/2021 / NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017 / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Công văn số 3845 / VPCP-TCCV ngày 10/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5355 / BNV-CCVC ngày 25/10/2021 của Bộ Nội vụ; Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Thông tư số 03/2022 / TT-BYT. Thông tư sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2022.

Trong quá trình xây dựng và ban hành Thông tư số 03/2022 / TT-BYT, Bộ Y tế đã thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Y tế có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế, Sở Nội vụ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, các Sở. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ xin ý kiến ​​về dự thảo Thông tư. Đồng thời, có văn bản gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế để đăng tải dự thảo Thông tư, lấy ý kiến ​​rộng rãi của tổ chức, cá nhân và công dân thuộc đối tượng điều chỉnh của Chính phủ. Thông tư.

Sau khi tổ chức thẩm định Thông tư, Ban soạn thảo đã xin ý kiến ​​của Lãnh đạo Bộ Y tế, báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế trước khi ban hành.

2. Quy định tiêu chuẩn bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2022 / TT-BYT phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tế của công tác quản lý, sử dụng chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hiện nay.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 28/2015 / TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng quy định nhiệm vụ của chuyên viên chức danh Dinh dưỡng hạng III (mã số V.08.09.25) như sau:

“A) Tổ chức, thực hiện các quy định, quy trình, quy trình chuyên môn về dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng ăn kiêng và an toàn thực phẩm;

b) Lập kế hoạch và thực hiện dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng điều độ, an toàn thực phẩm để phòng bệnh, chữa bệnh.

c) Kiểm tra, giám sát công tác dinh dưỡng, điều độ và an toàn thực phẩm: kiểm tra quy trình bảo quản, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển, phân phối thực phẩm, khẩu phần ăn đúng chất lượng, đúng chỉ định và bảo đảm an toàn;

d) Trực tiếp quản lý thiết bị phục vụ chuyên môn kỹ thuật trong phạm vi phụ trách;

đ) Thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, tư vấn, chỉ đạo về dinh dưỡng, điều độ, an toàn thực phẩm;

e) Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, học sinh, sinh viên trong phạm vi được phân công phụ trách;

g) Tham gia biên soạn tài liệu, giáo trình về dinh dưỡng, điều độ, vệ sinh an toàn thực phẩm và giảng dạy khi có yêu cầu.

Với yêu cầu nhiệm vụ nêu trên, việc quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III cho 02 đối tượng là: Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Dinh dưỡng; Bác sĩ thuộc nhóm ngành Y Dược và người có trình độ sau đại học ngành Dinh dưỡng hoàn toàn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Y sĩ dinh dưỡng hạng III. Quy định này cũng đảm bảo phù hợp với Khoản 5 Điều 2 và Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 18/2020 / TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh tật. (Khoản 2, Điều 7 quy định người thực hiện chuyên môn về dinh dưỡng điều trị là bác sĩ y khoa, bác sĩ đa khoa có chứng chỉ đào tạo về dinh dưỡng lâm sàng hoặc bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng).

Mặt khác, chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng là chức danh nghề nghiệp mới được Bộ Y tế ban hành từ năm 2015 (tại Thông tư liên tịch số 28/2015 / TTLT-BYT-BNV). Trước khi chức danh Dinh dưỡng ra đời, nhiệm vụ dinh dưỡng tại các cơ sở y tế công lập cũng như tại cộng đồng được thực hiện bởi các cán bộ y tế có trình độ chuyên môn, cấp bậc hàm (16.118). Phụ trách này nên ngoài đào tạo cử nhân Dinh dưỡng, các cán bộ đã tốt nghiệp Y sỹ, Y sỹ Y học dự phòng, Y sỹ Y học cổ truyền có thêm bằng Cao học chuyên ngành Dinh dưỡng. Bác sĩ dinh dưỡng (Thạc sĩ dinh dưỡng hoặc Tiến sĩ dinh dưỡng) phù hợp với yêu cầu đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III. Quy định này đảm bảo tính kế thừa trong thực tiễn quản lý và sử dụng bác sĩ dinh dưỡng hiện nay, quy định trình độ đào tạo của bác sĩ nhóm ngành Y và trình độ cao học chuyên ngành dinh dưỡng từ nhóm bác sĩ dinh dưỡng lên trình độ đào tạo. chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III không ảnh hưởng đến quyền lợi của cử nhân dinh dưỡng.

3. Trong quá trình bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III đối với viên chức có trình độ đào tạo ngành Y và tốt nghiệp sau đại học ngành Dinh dưỡng, Bộ Y tế không nhận được thông tin phản hồi. cũng như những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Bộ, ngành, địa phương là đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ dinh dưỡng.

Sau khi nhận được đơn kêu cứu của cử nhân Dinh dưỡng, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo và một số Sở Y tế đề nghị cung cấp thông tin cho cán bộ. Các Bộ, cán bộ, công nhân viên và cử nhân Dinh dưỡng đã hiểu đúng, hiểu đúng các quy định tại Thông tư số 03/2022 / TT-BYT.

Bộ Y tế xin gửi để Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp được biết. /.

Trân trọng.

Người nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (gửi b / c);
– TT. Nguyễn Trường Sơn (cho b / c);
– Trang thông tin điện tử Bộ Y tế (để tổ chức, cá nhân biết);
– Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN VIÊN

Nguyễn Hồng Sơn

Xem Thêm:  Top 11 bài giải thích câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công siêu hay

Vừa rồi, baonangluong.info đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Công văn 2763/BYT-TCCB Quy định tiêu chuẩn đào tạo chức danh dinh dưỡng hạng III❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Công văn 2763/BYT-TCCB Quy định tiêu chuẩn đào tạo chức danh dinh dưỡng hạng III” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Công văn 2763/BYT-TCCB Quy định tiêu chuẩn đào tạo chức danh dinh dưỡng hạng III [ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng baonangluong.info phát triển thêm nhiều bài viết hay về “Công văn 2763/BYT-TCCB Quy định tiêu chuẩn đào tạo chức danh dinh dưỡng hạng III” bạn nhé.

Bài viết “Công văn 2763/BYT-TCCB Quy định tiêu chuẩn đào tạo chức danh dinh dưỡng hạng III” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 12:47:23. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại baonangluong.info

Xem thêm về Công văn 2763/BYT-TCCB Quy định tiêu chuẩn đào tạo chức danh dinh dưỡng hạng III
#Công #văn #2763BYTTCCB #Quy #định #tiêu #chuẩn #đào #tạo #chức #danh #dinh #dưỡng #hạng #III

Ngày 27/05/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 2763/BYT-TCCB quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III.
Theo đó, quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng gồm:
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành dinh dưỡng;
Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

BỘ Y TẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: 2763/BYT-TCCB V/v quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:

– Vụ Công chức viên chức – Bộ Nội vụ;– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp

Bộ Y tế nhận được Công văn số 2089/BNV-CCVC ngày 20/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Dinh dưỡng và Công văn số 1555/BTP-KTrVB ngày 16/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc kiến nghị rà soát khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2022/TT-BYT, Bộ Y tế có ý kiến như sau:
1. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đã được xây dựng và ban hành theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ- CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; Công văn số 3845/VPCP-TCCV ngày 10/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5355/BNV-CCVC ngày 25/10/2021 của Bộ Nội vụ; Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BYT. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2022.
Quá trình xây dựng và ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BYT, Bộ Y tế đã thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Y tế đã có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế, Sở Nội vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ xin ý kiến vào dự thảo Thông tư. Đồng thời có văn bản gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế để đăng tải dự thảo Thông tư xin ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, công dân là đối tượng điều chỉnh của Thông tư.
Sau khi tổ chức thẩm định Thông tư, Ban soạn thảo đã xin ý kiến lãnh đạo Bộ Y tế, báo cáo xin ý kiến Ban cán sự Đảng Bộ Y tế trước khi ban hành.
2. Quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2022/TT-BYT phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp nhu cầu thực tế quản lý, sử dụng chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hiện nay.
Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng quy định nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III (mã số V.08.09.25) như sau:
“a) Tổ chức và thực hiện các quy định, quy trình, phác đồ chuyên môn về dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng tiết chế, an toàn thực phẩm;
b) Lập kế hoạch và thực hiện công tác dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng tiết chế, an toàn thực phẩm để dự phòng và điều trị.
c) Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm: kiểm tra quy trình bảo quản, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển và phân phối thực phẩm, khẩu phần có chất lượng, đúng chỉ định và đảm bảo an toàn;
d) Quản lý trực tiếp trang thiết bị phục vụ kỹ thuật chuyên môn thuộc phạm vi phụ trách;
đ) Thực hiện truyền thông, giáo dục, tư vấn và công tác chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm;
e) Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật đối với viên chức, sinh viên, học sinh thuộc phạm vi được giao;
g) Tham gia biên soạn tài liệu, giáo trình về dinh dưỡng, tiết chế, an toàn thực phẩm và giảng dạy khi có yêu cầu”.
Với yêu cầu nhiệm vụ nêu trên, thì việc quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III đối với 02 đối tượng là: Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Dinh dưỡng; bác sĩ nhóm ngành Y học và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng hoàn toàn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III. Quy định này cũng đảm bảo phù hợp với Khoản 5 Điều 2 và Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện (Khoản 2 Điều 7 quy định: người làm chuyên môn về dinh dưỡng điều trị là bác sĩ y khoa, bác sĩ đa khoa có chứng chỉ đào tạo về dinh dưỡng lâm sàng hoặc dinh dưỡng viên).
Mặt khác, chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng là chức danh nghề nghiệp mới được Bộ Y tế ban hành từ năm 2015 (tại Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT- BYT-BNV). Trước khi chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng ra đời, nhiệm vụ dinh dưỡng tại các cơ sở y tế công lập cũng như tại cộng đồng đều do viên chức có trình độ chuyên môn là bác sĩ giữ ngạch viên chức bác sĩ (16.118) trước đây đảm nhiệm, vì vậy ngoài trình độ đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng thì viên chức đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ y học cổ truyền có thêm bằng tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng (thạc sĩ dinh dưỡng hoặc tiến sĩ dinh dưỡng) phù hợp với yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III. Quy định này đảm bảo tính kế thừa trong thực tế quản lý và sử dụng viên chức dinh dưỡng hiện nay, quy định trình độ đào tạo bác sĩ nhóm ngành Y học và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng vào trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III không ảnh hưởng đến quyền lợi của Cử nhân Dinh dưỡng.
3. Trong quá trình bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III đối với viên chức có trình độ đào tạo bác sĩ nhóm ngành Y học và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng, Bộ Y tế không nhận được phản ánh cũng như khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương là đơn vị quản lý và sử dụng viên chức dinh dưỡng.
Sau khi nhận được Đơn đề nghị giúp đỡ của các Cử nhân Dinh dưỡng, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo và một số Sở Y tế đề nghị thông tin cho cán bộ, viên chức, người lao động, người tốt nghiệp Cử nhân Dinh dưỡng hiểu đúng, chính xác về các quy định của Thông tư số 03/2022/TT-BYT.
Bộ Y tế xin gửi thông tin để Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp được biết.
Trân trọng.

Xem Thêm:  Top 23 mẫu Kết bài Chiếc thuyền ngoài xa siêu hay

Nơi nhận:
– Như trên;– Bộ trưởng (để b/c);– TT. Nguyễn Trường Sơn (để b/c);– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (để các tổ chức, cá nhân được biết);– Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Hồng Sơn

#Công #văn #2763BYTTCCB #Quy #định #tiêu #chuẩn #đào #tạo #chức #danh #dinh #dưỡng #hạng #III

Ngày 27/05/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 2763/BYT-TCCB quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III.
Theo đó, quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng gồm:
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành dinh dưỡng;
Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

BỘ Y TẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: 2763/BYT-TCCB V/v quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:

– Vụ Công chức viên chức – Bộ Nội vụ;– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp

Bộ Y tế nhận được Công văn số 2089/BNV-CCVC ngày 20/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Dinh dưỡng và Công văn số 1555/BTP-KTrVB ngày 16/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc kiến nghị rà soát khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2022/TT-BYT, Bộ Y tế có ý kiến như sau:
1. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đã được xây dựng và ban hành theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ- CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; Công văn số 3845/VPCP-TCCV ngày 10/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5355/BNV-CCVC ngày 25/10/2021 của Bộ Nội vụ; Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BYT. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2022.
Quá trình xây dựng và ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BYT, Bộ Y tế đã thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Y tế đã có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế, Sở Nội vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ xin ý kiến vào dự thảo Thông tư. Đồng thời có văn bản gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế để đăng tải dự thảo Thông tư xin ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, công dân là đối tượng điều chỉnh của Thông tư.
Sau khi tổ chức thẩm định Thông tư, Ban soạn thảo đã xin ý kiến lãnh đạo Bộ Y tế, báo cáo xin ý kiến Ban cán sự Đảng Bộ Y tế trước khi ban hành.
2. Quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2022/TT-BYT phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp nhu cầu thực tế quản lý, sử dụng chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hiện nay.
Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng quy định nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III (mã số V.08.09.25) như sau:
“a) Tổ chức và thực hiện các quy định, quy trình, phác đồ chuyên môn về dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng tiết chế, an toàn thực phẩm;
b) Lập kế hoạch và thực hiện công tác dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng tiết chế, an toàn thực phẩm để dự phòng và điều trị.
c) Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm: kiểm tra quy trình bảo quản, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển và phân phối thực phẩm, khẩu phần có chất lượng, đúng chỉ định và đảm bảo an toàn;
d) Quản lý trực tiếp trang thiết bị phục vụ kỹ thuật chuyên môn thuộc phạm vi phụ trách;
đ) Thực hiện truyền thông, giáo dục, tư vấn và công tác chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm;
e) Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật đối với viên chức, sinh viên, học sinh thuộc phạm vi được giao;
g) Tham gia biên soạn tài liệu, giáo trình về dinh dưỡng, tiết chế, an toàn thực phẩm và giảng dạy khi có yêu cầu”.
Với yêu cầu nhiệm vụ nêu trên, thì việc quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III đối với 02 đối tượng là: Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Dinh dưỡng; bác sĩ nhóm ngành Y học và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng hoàn toàn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III. Quy định này cũng đảm bảo phù hợp với Khoản 5 Điều 2 và Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện (Khoản 2 Điều 7 quy định: người làm chuyên môn về dinh dưỡng điều trị là bác sĩ y khoa, bác sĩ đa khoa có chứng chỉ đào tạo về dinh dưỡng lâm sàng hoặc dinh dưỡng viên).
Mặt khác, chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng là chức danh nghề nghiệp mới được Bộ Y tế ban hành từ năm 2015 (tại Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT- BYT-BNV). Trước khi chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng ra đời, nhiệm vụ dinh dưỡng tại các cơ sở y tế công lập cũng như tại cộng đồng đều do viên chức có trình độ chuyên môn là bác sĩ giữ ngạch viên chức bác sĩ (16.118) trước đây đảm nhiệm, vì vậy ngoài trình độ đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng thì viên chức đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ y học cổ truyền có thêm bằng tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng (thạc sĩ dinh dưỡng hoặc tiến sĩ dinh dưỡng) phù hợp với yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III. Quy định này đảm bảo tính kế thừa trong thực tế quản lý và sử dụng viên chức dinh dưỡng hiện nay, quy định trình độ đào tạo bác sĩ nhóm ngành Y học và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng vào trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III không ảnh hưởng đến quyền lợi của Cử nhân Dinh dưỡng.
3. Trong quá trình bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III đối với viên chức có trình độ đào tạo bác sĩ nhóm ngành Y học và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng, Bộ Y tế không nhận được phản ánh cũng như khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương là đơn vị quản lý và sử dụng viên chức dinh dưỡng.
Sau khi nhận được Đơn đề nghị giúp đỡ của các Cử nhân Dinh dưỡng, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo và một số Sở Y tế đề nghị thông tin cho cán bộ, viên chức, người lao động, người tốt nghiệp Cử nhân Dinh dưỡng hiểu đúng, chính xác về các quy định của Thông tư số 03/2022/TT-BYT.
Bộ Y tế xin gửi thông tin để Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp được biết.
Trân trọng.

Xem Thêm:  Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt 3 bộ sách Cánh Diều

Nơi nhận:
– Như trên;– Bộ trưởng (để b/c);– TT. Nguyễn Trường Sơn (để b/c);– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (để các tổ chức, cá nhân được biết);– Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Hồng Sơn

#Công #văn #2763BYTTCCB #Quy #định #tiêu #chuẩn #đào #tạo #chức #danh #dinh #dưỡng #hạng #III

Ngày 27/05/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 2763/BYT-TCCB quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III.
Theo đó, quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng gồm:
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành dinh dưỡng;
Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

BỘ Y TẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: 2763/BYT-TCCB V/v quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:

– Vụ Công chức viên chức – Bộ Nội vụ;– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp

Bộ Y tế nhận được Công văn số 2089/BNV-CCVC ngày 20/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Dinh dưỡng và Công văn số 1555/BTP-KTrVB ngày 16/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc kiến nghị rà soát khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2022/TT-BYT, Bộ Y tế có ý kiến như sau:
1. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đã được xây dựng và ban hành theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ- CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; Công văn số 3845/VPCP-TCCV ngày 10/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5355/BNV-CCVC ngày 25/10/2021 của Bộ Nội vụ; Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BYT. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2022.
Quá trình xây dựng và ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BYT, Bộ Y tế đã thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Y tế đã có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế, Sở Nội vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ xin ý kiến vào dự thảo Thông tư. Đồng thời có văn bản gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế để đăng tải dự thảo Thông tư xin ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, công dân là đối tượng điều chỉnh của Thông tư.
Sau khi tổ chức thẩm định Thông tư, Ban soạn thảo đã xin ý kiến lãnh đạo Bộ Y tế, báo cáo xin ý kiến Ban cán sự Đảng Bộ Y tế trước khi ban hành.
2. Quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2022/TT-BYT phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp nhu cầu thực tế quản lý, sử dụng chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hiện nay.
Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng quy định nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III (mã số V.08.09.25) như sau:
“a) Tổ chức và thực hiện các quy định, quy trình, phác đồ chuyên môn về dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng tiết chế, an toàn thực phẩm;
b) Lập kế hoạch và thực hiện công tác dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng tiết chế, an toàn thực phẩm để dự phòng và điều trị.
c) Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm: kiểm tra quy trình bảo quản, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển và phân phối thực phẩm, khẩu phần có chất lượng, đúng chỉ định và đảm bảo an toàn;
d) Quản lý trực tiếp trang thiết bị phục vụ kỹ thuật chuyên môn thuộc phạm vi phụ trách;
đ) Thực hiện truyền thông, giáo dục, tư vấn và công tác chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm;
e) Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật đối với viên chức, sinh viên, học sinh thuộc phạm vi được giao;
g) Tham gia biên soạn tài liệu, giáo trình về dinh dưỡng, tiết chế, an toàn thực phẩm và giảng dạy khi có yêu cầu”.
Với yêu cầu nhiệm vụ nêu trên, thì việc quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III đối với 02 đối tượng là: Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Dinh dưỡng; bác sĩ nhóm ngành Y học và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng hoàn toàn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III. Quy định này cũng đảm bảo phù hợp với Khoản 5 Điều 2 và Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện (Khoản 2 Điều 7 quy định: người làm chuyên môn về dinh dưỡng điều trị là bác sĩ y khoa, bác sĩ đa khoa có chứng chỉ đào tạo về dinh dưỡng lâm sàng hoặc dinh dưỡng viên).
Mặt khác, chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng là chức danh nghề nghiệp mới được Bộ Y tế ban hành từ năm 2015 (tại Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT- BYT-BNV). Trước khi chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng ra đời, nhiệm vụ dinh dưỡng tại các cơ sở y tế công lập cũng như tại cộng đồng đều do viên chức có trình độ chuyên môn là bác sĩ giữ ngạch viên chức bác sĩ (16.118) trước đây đảm nhiệm, vì vậy ngoài trình độ đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng thì viên chức đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ y học cổ truyền có thêm bằng tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng (thạc sĩ dinh dưỡng hoặc tiến sĩ dinh dưỡng) phù hợp với yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III. Quy định này đảm bảo tính kế thừa trong thực tế quản lý và sử dụng viên chức dinh dưỡng hiện nay, quy định trình độ đào tạo bác sĩ nhóm ngành Y học và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng vào trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III không ảnh hưởng đến quyền lợi của Cử nhân Dinh dưỡng.
3. Trong quá trình bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III đối với viên chức có trình độ đào tạo bác sĩ nhóm ngành Y học và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng, Bộ Y tế không nhận được phản ánh cũng như khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương là đơn vị quản lý và sử dụng viên chức dinh dưỡng.
Sau khi nhận được Đơn đề nghị giúp đỡ của các Cử nhân Dinh dưỡng, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo và một số Sở Y tế đề nghị thông tin cho cán bộ, viên chức, người lao động, người tốt nghiệp Cử nhân Dinh dưỡng hiểu đúng, chính xác về các quy định của Thông tư số 03/2022/TT-BYT.
Bộ Y tế xin gửi thông tin để Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp được biết.
Trân trọng.

Nơi nhận:
– Như trên;– Bộ trưởng (để b/c);– TT. Nguyễn Trường Sơn (để b/c);– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (để các tổ chức, cá nhân được biết);– Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Hồng Sơn

Rate this post

Trương Kiên

Là một blogger của Báo Năng lượng, tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách chia sẻ thông tin. Tôi thích kết nối với độc giả, nhà văn, thương hiệu và doanh nghiệp. Tôi tin rằng bất cứ điều gì đáng làm đều đáng được chia sẻ và chúng ta cùng nhau trở thành một phần của thế giới rộng lớn tuyệt vời này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button