Biểu Mẫu

Mẫu 21A-XTĐV: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên là mẫu tờ khai quyết định xóa tên Đảng viên trong danh sách Đảng viên. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin về việc Đảng viên bị xóa tên trong danh sách, lý do xóa tên,… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây và tải về quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên tại đây.

  • Mẫu bìa tập Đảng viên mới
  • Mẫu giấy báo Đảng viên ra khỏi Đảng
  • Mẫu biên bản xóa tên Đảng viên

1. Cấp uỷ cơ sở có thẩm quyền quyết định xoá tên đảng viên dự bị là gì?

2. Mẫu 21A-XTDV: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của cấp ủy cơ sở có thẩm quyền.

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên

ĐẢNG BỘ…………………………
ĐẢNG BỘ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

-QD / PUR

……………………ngày …… tháng …… năm …………

QUYẾT ĐỊNH

xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị

– Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số …… – QĐ / HU ngày …… tháng ……………… của …………., Ủy quyền cho Đảng ủy quyết định kết nạp và khai trừ Đảng viên;

– Xét Nghị quyết số …… -NQ / CB ngày …… tháng …… ………… của chi bộ ……………… về việc đề nghị xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị;

– Xét khuyết điểm của đảng viên dự bị ……………… đã vi phạm về:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

BAN ĐẢNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xóa tên đảng viên ……………………………………….

Sinh ngày …… tháng …… năm …………, được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng ………………

Quê quán: …………………………………………………… trong danh sách đảng viên dự bị.

Điều 2: Văn phòng Thành ủy (nếu)CN ………… và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– Lưu hồ sơ đảng viên.

T / M BAN ĐẢNG
BẢO VỆ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Vừa rồi, baonangluong.info đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Mẫu 21A-XTĐV: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Mẫu 21A-XTĐV: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Mẫu 21A-XTĐV: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022 [ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng baonangluong.info phát triển thêm nhiều bài viết hay về “Mẫu 21A-XTĐV: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022” bạn nhé.

Bài viết “Mẫu 21A-XTĐV: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-17 17:51:48. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại baonangluong.info

Xem thêm về Mẫu 21A-XTĐV: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022
#Mẫu #21AXTĐV #Quyết #định #xóa #tên #đảng #viên #dự #bị #của #đảng #ủy #cơ #sở #được #ủy #quyền

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên
Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xóa tên Đảng viên trong danh sách Đảng viên. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin Đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách, lý do bị xóa tên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên tại đây.
Mẫu bìa bài thu hoạch lớp Đảng viên mới
Mẫu phiếu báo Đảng viên ra khỏi Đảng
Mẫu báo cáo về việc xóa tên Đảng viên
1. Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền là gì?
2. Mẫu 21A-XTĐV: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền
Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên

ĐẢNG BỘ…………………………ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -QĐ/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị
– Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Căn cứ Quyết định số ……- QĐ/HU ngày …… tháng …… năm ……… của ………………………… ủy quyền cho Đảng ủy được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;
– Xét Nghị quyết số ……-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ………………………… về việc đề nghị xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị;
– Xét khuyết điểm của đảng viên dự bị ……………………………………… đã vi phạm về:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Xóa tên đảng viên ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………, kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: ……………………………………………………………………………… trong danh sách đảng viên dự bị.
Điều 2: Văn phòng Đảng ủy (nếu có), Chi bộ ………………………………… và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 2;– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

#Mẫu #21AXTĐV #Quyết #định #xóa #tên #đảng #viên #dự #bị #của #đảng #ủy #cơ #sở #được #ủy #quyền

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên
Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xóa tên Đảng viên trong danh sách Đảng viên. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin Đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách, lý do bị xóa tên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên tại đây.
Mẫu bìa bài thu hoạch lớp Đảng viên mới
Mẫu phiếu báo Đảng viên ra khỏi Đảng
Mẫu báo cáo về việc xóa tên Đảng viên
1. Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền là gì?
2. Mẫu 21A-XTĐV: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền
Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên

ĐẢNG BỘ…………………………ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -QĐ/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị
– Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Căn cứ Quyết định số ……- QĐ/HU ngày …… tháng …… năm ……… của ………………………… ủy quyền cho Đảng ủy được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;
– Xét Nghị quyết số ……-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ………………………… về việc đề nghị xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị;
– Xét khuyết điểm của đảng viên dự bị ……………………………………… đã vi phạm về:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Xóa tên đảng viên ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………, kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: ……………………………………………………………………………… trong danh sách đảng viên dự bị.
Điều 2: Văn phòng Đảng ủy (nếu có), Chi bộ ………………………………… và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 2;– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

#Mẫu #21AXTĐV #Quyết #định #xóa #tên #đảng #viên #dự #bị #của #đảng #ủy #cơ #sở #được #ủy #quyền

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên
Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xóa tên Đảng viên trong danh sách Đảng viên. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin Đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách, lý do bị xóa tên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên tại đây.
Mẫu bìa bài thu hoạch lớp Đảng viên mới
Mẫu phiếu báo Đảng viên ra khỏi Đảng
Mẫu báo cáo về việc xóa tên Đảng viên
1. Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền là gì?
2. Mẫu 21A-XTĐV: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền
Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên

ĐẢNG BỘ…………………………ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -QĐ/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị
– Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Căn cứ Quyết định số ……- QĐ/HU ngày …… tháng …… năm ……… của ………………………… ủy quyền cho Đảng ủy được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;
– Xét Nghị quyết số ……-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ………………………… về việc đề nghị xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị;
– Xét khuyết điểm của đảng viên dự bị ……………………………………… đã vi phạm về:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Xóa tên đảng viên ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………, kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: ……………………………………………………………………………… trong danh sách đảng viên dự bị.
Điều 2: Văn phòng Đảng ủy (nếu có), Chi bộ ………………………………… và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 2;– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Rate this post

Xem Thêm:  Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm 2022

Trương Kiên

Là một blogger của Báo Năng lượng, tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách chia sẻ thông tin. Tôi thích kết nối với độc giả, nhà văn, thương hiệu và doanh nghiệp. Tôi tin rằng bất cứ điều gì đáng làm đều đáng được chia sẻ và chúng ta cùng nhau trở thành một phần của thế giới rộng lớn tuyệt vời này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button